Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Polityka Organizowania Szkoleń (regulamin)

Polityka Organizowania Szkoleń (regulamin)

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.szkolenia-semper.pl organizuje firma Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-706 przy ul. Libelta 1a/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00022/2010, zwana w dalszym ciągu niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
2. Przepisy niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
3. Szkolenia otwarte to szkolenia w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.szkolenia-semper.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
4. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu do Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu).

§ 2
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
-przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl lub
-przesłanie faksem (61 6247 936) lub mailem ( info@szkolenia-semper.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl
-Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu pisemnym, akceptuje wewnętrzny druk formularza zgłoszeniowego przygotowany przez Uczestnika opatrzony podpisem oraz pieczątką. W takich przypadkach Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu).
2. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
4. Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl

§ 3
Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia
1.Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) standardowo Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia. W przypadku niezebrania ustalonej przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania szkolenia.

§ 4
Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić w Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w formie pisemnej: listem elektronicznym, faxem lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu. 50% kosztów obliczane jest od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek. W przypadku rezerwacji obejmujących szkolenie wraz z zakwaterowaniem, rezygnacja w późniejszym terminie niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 100% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu i 100% kosztów zakwaterowania.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
5. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika, jest traktowana tak samo jak rezygnacja z udziału w szkoleniu (w zakresie zmiany terminu udziału w szkoleniu obowiązują zasady ujęte w §4 pkt 1-4 niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń -regulaminu).
6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.

§ 5
Zmiana terminów szkoleń
1. W przypadku szkoleń otwartych Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
2. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia.
3. W przypadku odwołania szkolenia z winy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
4. W przypadku odwołania szkolenia ze strony Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.

§ 6
Zmiana trenera prowadzącego szkolenie
W szczególnych przypadkach Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 7
Zmiana miejsca szkolenia
W szczególnych przypadkach Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

§ 8
Koszt uczestnictwa w szkoleniu i warunki płatności

1. Szkolenia otwarte prowadzone przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER są odpłatne.
2. Wysłanie zgłoszenia online lub formularza zgłoszeniowego faksem lub mailem jest zobowiązaniem do dokonania opłaty szkoleniowej zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.szkolenia-semper.pl
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnia Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
4. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata przed szkoleniem, chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy SEMPER nr:
16 1140 2004 0000 3802 6558 1900 prowadzony przez mBank nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin I tytuł szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.
5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).
6. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu (wydawany na podstawie minimum 80% obecności Uczestnika na szkoleniu). Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.
7. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
8. Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu.
9. Fakturowanie:
-w przypadku dokonania przedpłaty za usługę szkoleniową, oryginał faktury zostanie wysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
-w przypadku Uczestników, z którymi uzgodniono płatność po zrealizowanym szkoleniu, oryginał faktury z 14-dniowym terminem płatności, zostanie wysłany pocztą elektroniczną w ostatnim dniu szkolenia.
-standardowo każda faktura zawiera następujące informacje: dane nabywcy zamieszczone w formularzu zgłoszenia, liczbę oraz nazwiska Uczestników szkolenia, tytuł oraz termin szkolenia, koszt jednostkowy oraz całościowy, a w przypadku Uczestników, dla których Vat=zw., faktura zawiera dodatkowo przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z podatku Vat.
-w sytuacji, gdy na fakturze powinny zostać uwzględnione dodatkowe informacje, Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER o tej konieczności maksymalnie na 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się szkolenia.
-Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

§ 9
Polityka rabatowa
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników polityka rabatowa SEMPER przewiduje 10% zniżkę dla każdego uczestnika.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników polityka rabatowa SEMPER przewiduje 15% zniżkę dla każdego uczestnika.
Polityka rabatowa obowiązuje uczestników zgłoszonych na to samo szkolenie w tym samym terminie.
Wymienione zniżki nie sumują się z innymi rabatami oferowanymi przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w dniu dokonania rezerwacji.
Polityka rabatowa nie obowiązuje w przypadku szkoleń dofinansowanych (KFS, BUR, itp.).

§ 10
Konsultacje poszkoleniowe
1. W ramach szkoleń otwartych Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu.
2. Forma konsultacji: wyłącznie kontakt mailowy.
3. Czas trwania konsultacji: do 2 miesięcy po zrealizowanym szkoleniu.
4. Czas oczekiwania na odpowiedź eksperta: standardowo do 7 dni roboczych (czas oczekiwania może się wydłużyć w przypadku niedostępności eksperta).
5. W ramach konsultacji poszkoleniowych trenerzy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie udzielają porad prawnych.
6. Wszystkie przygotowane przez ekspertów Semper odpowiedzi w ramach konsultacji poszkoleniowych służą wyłącznie uzupełnieniu wiedzy zdobytej podczas szkolenia i mają charakter informacyjny.
7. W przypadku zapytań wykraczających poza program zrealizowanego szkolenia, eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie są zobligowani do udzielenia odpowiedzi.
 
§ 11
Prawa autorskie
1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 12
Informacja dot. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z siedzibą:
• w Poznaniu 61-706 przy ul. Libelta 1A/2 oraz
• w Kołobrzegu 78-100 przy ul. Koralowej 15/3;
2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@szkolenia-semper.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
• wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
• w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
• w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

§ 13
Reklamacja usługi szkoleniowej
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER stosuje Procedurę Reklamacji Usługi Szkoleniowej zgodnie z treścią poniżej.
1.Każdy uczestnik szkolenia otwartego realizowanego przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) tytuł i termin szkolenia wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
b) imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia;
c) szczegółowy opis problemu;
d) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkolenia, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę.
Reklamacja usługi szkoleniowej zostanie uwzględniona w przypadku, gdy łączna liczba punktów ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych będzie stanowiła mniej niż 60% wszystkich możliwych punktów do uzyskania. W przypadku gdy średnia ocen będzie stanowiła więcej niż 60% punktów możliwych do uzyskania, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
b) zwrot części poniesionych kosztów,
c) zwrot całości poniesionych kosztów:
-wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia.
7. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §13 pkt 2.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu).
3. Uczestnicy zgłaszający się na szkolenia otwarte są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.
4. Warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

Ostatnio na blogu

Delegowanie zadań - sztuka efektywnego zarządzania

Skuteczne delegowanie zadań dla członków zespołu jest kluczowe w każdym przedsiębiorstwie. Wszystkie osoby zajmujące stanowisko menadżerskie powinny zdawać sobie z tego sprawę i nieustannie...
Komunikacja w zespole - jak budować dobre relacje z pracownikami?

Dobra współpraca w zespole jest kluczowym elementem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Jak jednak zbudować dobre relacje z pracownikami i stworzyć w miejscu pracy atmosferę zaufania i otwartej...
Zarządzanie konfliktami w zespole

Konflikty występujące podczas wykonywania różnego rodzaju projektów zespołowych w pracy, często bywają nieuniknione. Z tego powodu, gdy już się wydarzą, kluczowe jest zarządzanie nimi w...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
08-09 lipca | Gdańsk lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł