Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Vademecum Zamawiającego - jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego? 5-dniowe szkolenie warsztatowe z uwzględnieniem analizy przypadków i indywidualnych konsultacji.

Vademecum Zamawiającego - jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego? 5-dniowe szkolenie warsztatowe z uwzględnieniem analizy przypadków i indywidualnych konsultacji.

Termin Miejsce Czas trwania Koszt Program Formularz zgłoszenia
od: 2024-08-26
do: 2024-08-30
Kraków
Kraków 5 dni (40 h) 2990 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-26
do: 2024-08-30
Szkolenie online
Szkolenie online 5 dni (30 h) 2590 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w 5-dniowych warsztatach praktycznych dla Zamawiających. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 
SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE ZE SZKOLEŃ OBEJMUJĄCYCH TEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Pliki do pobrania

Grupa docelowa

 • Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających. Materiał i formuła przekazywana Uczestnikom, pozwoli na realizację wewnętrznych procesów sprawdzających procedury oraz praktyczne przygotowanie przetargu krajowego i unijnego.
  Adresatami szkolenia są przede wszystkim:
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych od strony Zamawiającego.
Cel szkolenia

Zamawiający:
• poznają jak prawidłowo powinien wyglądać system udzielania zamówień,
• dowiedzą się jak przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
• udoskonalą umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
Przyczyni się to do zminimalizowania błędów, zmniejszy ryzyko korekt i kar nakładanych przez instytucje kontrolne.

Aspekty omawiane na szkoleniu mają szczególne znaczenie w obliczu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.
Co istotne, szkolenie jest podzielone na dwie części.
Część pierwsza - dotyczy teorii, tj. poznania ustawy, nowych zapisów, jak sprawnie przeprowadzić i przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Część druga dotyczy praktyki, krok po kroku zostanie pokazane przygotowanie SWZ z załącznikami, zostanie omówimy cykl obsługi platform, złożenie i zbadanie oferty w postępowaniu unijnym i krajowym. (5 dni = 3 dni teorii plus 2 dni praktyki).


Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających w zakresie nowego prawa zamówień publicznych.
Korzyści dla uczestników

• Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych, praktycznych umiejętności dzięki aktywnej i warsztatowej formule;
• Wiedza przekazana uczestnikom pozwoli na podniesienie poziomu formalnego bezpieczeństwa w pracy;
Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.
Metodologia

Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:
 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.
 
I. Wstęp do zamówień publicznych
 1. Europejskie podstawy prawne systemu zamówień publicznych
 2. Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce wraz z aspektami ekonomicznymi
 3. Elementy prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy: Prawo zamówień publicznych
 4. Prawo budowlane
 5. Podstawy finansów publicznych
 6. Partnerstwo publiczno – prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi
 7. Rozporządzenie o ochronie danych
 8. System finansów publicznych w Polsce
 9. Zasady udzielania zamówień bagatelnych
 10. Warsztaty z tworzenia regulaminów, instrukcji dotyczących udzielania zamówień bagatelnych, publikacji ogłoszeń w BZP, sporządzania zapytań ofertowych, rozstrzygania postępowań, prowadzenia dokumentacji, elektronizacja zamówień podprogowych
 11. Akty prawa Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych
 12. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
 13. Analiza komparatystyczna prawa polskiego i unijnego w obszarze zamówień publicznych

II. Zakres i organizacja udzielania zamówień
 1. Zakres podmiotowy ustawy: Prawo zamówień publicznych
 2. Zakres przedmiotowy ustawy: Prawo zamówień publicznych
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych
 4. Zamówienia publiczne realizowane w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Organizacja obsługi zamówień publicznych
 6. Elektronizacja zamówień publicznych
 7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia
 9. Podstawowe definicje prawa zamówień publicznych
 10. Tryby udzielania zamówień publicznych
 11. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych
 12. Zasady udzielania zamówień publicznych
 13. Organy w zamówieniach publicznych
 14. Metodologia szacowania wartości zamówienia
 15. Sposoby uniknięcia konfliktu interesów – udzielenie zamówienia podmiotom biorącym udział w przygotowaniu dokumentacji postępowania / grupa kapitałowa
 16. Analiza Potrzeb Zamawiającego oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia
 17. Zasady publikacji ogłoszeń w zamówieniach publicznych, wyznaczanie terminów na przygotowanie ofert i dokonywanie zmian w ofertach
 18. Komisja przetargowa, zespół, biegli. Obowiązki kierownika jednostki
 19. Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 20. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
 21. Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia wstępne wykonawców, w tym JEDZ, naruszenie zasady konkurencyjności i ograniczenie podwykonawstwa
 22. Udzielanie wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia, pytania i odpowiedzi, wprowadzanie zmian do Specyfikacji, przedłużanie terminu składania ofert
 23. Ocena ofert, poprawianie omyłek, badanie rażąco niskiej ceny
 24. Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
 25. Wybór wykonawcy, zawarcie umowy w zamówieniach publicznych
 26. Środki ochrony prawnej od strony zamawiającego i wykonawcy
 27. Korekty finansowe w projektach UE nakładane w związku z błędnym udzieleniem zamówienia publicznego
 28. Zamówienia „in house”
 29. Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień
 30. Tworzenie zarządzeń, uchwał, decyzji o powołaniu komisji przetargowej, a także regulaminu określającego obowiązki członków komisji przetargowej
 31. Szacowanie wartości zamówienia w praktyce
 32. Tworzenie dokumentu Analizy Potrzeb Zamawiającego oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia
 33. Dokumentowanie postępowań prowadzonych w formie elektronicznej
 34. Umieszczanie ogłoszeń na portalach UZP i UE
 35. Sporządzanie projektów umów
 36. Przeprowadzanie weryfikacji ofert i JEDZ składanych w formie elektronicznej
 37. Czynności wykonawców i zamawiającego w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej

III. Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
 1. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych
 2. Symulacja rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą
 3. Procedury i organy kontrolne w zamówieniach publicznych
 4. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (karna, cywilna, administracyjna)
 5. Osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z zamówieniami publicznymi
 6. Naruszenia dyscypliny finansowej związane z zamówieniami publicznymi
 7. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich wymiar oraz przestępstwa przetargowe.
   
IV. Podsumowanie szkolenia.
 
W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.
Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
 • szkolenie trwa 5 dni (40h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 w pozostałych dniach
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
harmonogram_szkolenia.jpg
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II, III, IV i V
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 €“ przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 5 dni (łącznie 30h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I- V
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.
Inwestycja

Szkolenie stacjonarne
2990.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
zakwaterowanie.jpg
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 4 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 4790 zł netto (+23% Vat)
Szkolenie on-line
2590.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Zgłoszenie

Szkolenie stacjonarne

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Szkolenie on-line

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

08-09 lipca | Kraków lub Online
19-20 sierpnia | Poznań lub Online
23-24 września | Gdańsk lub Warszawa
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-27 września | Warszawa, Kraków lub Wrocław
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
30 września - 01 października | Warszawa, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
26-27 sierpnia | Poznań, Wrocław lub Online
26-27 września | Warszawa, Gdańsk, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

08-09 lipca | Gdańsk lub Online
22-23 sierpnia | Poznań lub Online
19-20 września | Kraków lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
26-27 sierpnia | Kraków lub Online
23-24 września | Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
03 grudnia do 06 grudnia | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
26-27 sierpnia | Wrocław lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk