Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Elektronizacja, analiza problemów w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem nowej ustawy PZP - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne

Elektronizacja, analiza problemów w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem nowej ustawy PZP - 2-dniowe szkolenie obejmujące regulacje prawne i aspekty praktyczne


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych warsztatach praktycznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE ZE SZKOLEŃ OBEJMUJĄCYCH TEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje
Grupa docelowa

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
Cel szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
-zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
-zapoznać się z najbardziej problematycznymi kwestiami podczas realizacji zamówień publicznych,
-zdobyć nowe umiejętności, cenione przez pracodawców.

Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie realizacji postępowania i udziału w nim Wykonawców zgodnie z Nowym Prawem zamówień publicznych, przede wszystkim w związku z elektronizacją.

Szkolenie jest poświęcone formalnym kwestiom elektronizacji zamówień publicznych, następnie omówieniu potrzeb Zamawiających i Wykonawców w zakresie praktycznego przygotowania narzędzi i systemów do elektronizacji zamówień w kontekście sprostania wymogom nałożonych przez ustawodawcę.
Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie najbardziej problematycznych aspektów realizacji zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców z uwzględnieniem elektronizacji.
Korzyści dla uczestników

  1. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy, dokonania analizy praktycznych przykładów oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji.
  2. Każdy z uczestników otrzyma komplet interesujących materiałów szkoleniowych.
  3. Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
  4. Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.
Metodologia

Trenerzy

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.


DZIEŃ I
1. Omówienie najważniejszych zmian wynikających z nowego systemu prawnego, który wszedł w życie w dniu 01.01.2021 roku – zestawienie zmian w porównaniu do dotychczasowego systemu prawnego.
a) Nowe ustawowe definicje.
b) Prawa i obowiązki zamawiającego w nowym stanie prawnym.
c) Nowe zasady zamówień.
d) Zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy – regulacje.
2. Zamówienia publiczne w progu „krajowym i unijnym” z zachowaniem formy elektronicznej. Omówienie zagadnień związanych z elektronizacją zamówień publicznych.
a) Rodzaje „podpisów elektronicznych” - jako „narzędzia” do elektronicznego udzielania zamówień publicznych. Zasady posługiwania się podpisem elektronicznym.
b) Sposoby i zasady weryfikacji dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym – praktyczne aspekty.
c) Przekazywanie dokumentów i korespondencji elektronicznie - opatrzonej podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
d) Elektroniczna oferta – techniczne aspekty oferty.
e) Techniczne wymagania dla systemów i narzędzi wykorzystywanych
w zamówieniach publicznych – udzielanych elektronicznie.
f) Praktyczne posługiwanie się wybranymi elektronicznymi narzędziami.
g) Autorskie „narzędzia” wspomagające Zamawiającego.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej poniżej i powyżej progów unijnych na bazie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – różnice proceduralne:
a) Tryby podstawowe.
b) Sposób przeprowadzenia postępowania.
c) Dokumenty zamówienia (SWZ, opis potrzeb i wymagań, itp…).
d) Analiza potrzeb.
e) Czynności podejmowane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez strony postępowania.
f) Komunikacja w zamówieniach, zasady, formy, narzędzia.
g) Nowe zasady otwarcia ofert.
h) Czynności badania i oceny ofert.
i) Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, wybór oferty itd. …
4. Schemat postępowania krajowego w trybie podstawowym (3 warianty). Omówienie czynności po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

DZIEŃ II
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPW).
a) Budowa SWZ oraz OPW – cel tworzenia tego dokumentu, czytelność i obligatoryjność zapisów – elektronizacja - konieczne zapisy w SWZ i OPW.
b) Opis przedmiotu zamówienia, przykłady – praktyczne aspekty;
c) Kryteria oceny ofert (analiza).
d) Załączniki do specyfikacji i OPW – wzory i zasady konstruowania zapisów.
e) Komunikacja w postępowaniu - weryfikacja SWZ w trybie pytań.
f) Zmiany SWZ, zmiany ogłoszenia – elektronizacja.
g) Warunki udziału w postępowaniu, analiza, przykłady, błędy.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej.
a) Dobór kryteriów oceny ofert – cel oraz zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji.
b) Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, funkcjonalne.
c) Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia.
d) Badanie ofert, poprawianie, wyjaśnianie – problemy praktyczne, przykłady - elektronizacja w tym zakresie.
e) Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego i elektronizacja
w tym zakresie.
f) Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców - elektronizacja w tym zakresie.
g) Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek w ujęciu praktycznym.
h) Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności - elektronizacja w tym zakresie.
i) Tzw. odwrócona metoda oceny ofert –w ujęciu praktycznym.
j) Wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje - elektronizacja w tym zakresie.
k) Przesłanki unieważnienia postępowania - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje.
3. Umowa o zamówienie publiczne.
a) Uprawnione zmiany umowy - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie.
b) Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego.
c) Monitorowanie realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją – sposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.
d) Elektronizacja w kontekście umowy.
4. Archiwizacja dokumentacji i aspekty bezpieczeństwa danych.
a) Dostęp a bezpieczeństwa danych.
b) Elektroniczne nośniki danych – charakterystyka.
c) Archiwizacja danych – praktyczne aspekty, rekomendacje.

W zakresie materiału szkoleniowego uczestnicy otrzymają autorski materiał, a w szczególności nową ustawę Pzp, wzory dokumentów (SWZ, analiza potrzeb z omówieniem, przykłady pism).
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

08-09 lipca | Kraków lub Online
19-20 sierpnia | Poznań lub Online
23-24 września | Gdańsk lub Warszawa
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-27 września | Warszawa, Kraków lub Wrocław
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
30 września - 01 października | Warszawa, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
26-27 sierpnia | Poznań, Wrocław lub Online
26-27 września | Warszawa, Gdańsk, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

08-09 lipca | Gdańsk lub Online
22-23 sierpnia | Poznań lub Online
19-20 września | Kraków lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
26-27 sierpnia | Kraków lub Online
23-24 września | Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
03 grudnia do 06 grudnia | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
26-27 sierpnia | Wrocław lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk