Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia tematyka unijna Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:
-pracowników administracji publicznej;
-głównych księgowych;
-kierowników działów finansowo księgowych;
-członków zespołów projektowych;
-osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
-pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach 3-dniowych warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:
-zmian dotyczących polityki spójności
-możliwości wykorzystania doświadczeń wynikających z realizacji projektów w latach 2007-2013
-nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020
-krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania
-systemu zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym
-procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z  pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów unijnych.
Uwaga!
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny z uwzględnieniem ćwiczeń obejmujących skuteczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
Korzyści dla uczestników

-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Szkolenie dobrze przygotuje Uczestników do nowego okresu programowania w świetle Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020.
-Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji planujących realizującję projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wymiana spostrzeżeń w zakresie projektów już zrealizowanych w latach 2007-2013.
-Udział w wydarzeniu pozwoli Uczestnikom bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do nowej perspektywy finansowej.
-Każdy z Uczestników otrzyma komplet obszernych materiałów szkoleniowych pozwalających na usystematyzowanie wiedzy również po zakończeniu warsztatów.
-Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.
Metodologia

Trenerzy

Bartosz Wolański
Zobacz specjalizację trenerską
Ewa Krzykowska
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

DZIEŃ I
1. Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
Autoprezentacja uczestników szkolenia.
Wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie projektów unijnych.
2. Polityka spójności na lata 2014-2020.
Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.
Gdzie szukać informacji na temat programów pomocowych?  
Najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013 r.
Najważniejsze różnice w porównaniu z latami 2007-2013.
Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych.
3. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce.
Nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych.
Nowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020.
Zmiany w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym;
4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Najważniejsze obszary wsparcia:
gospodarka niskoemisyjna,
przystosowanie do zmian klimatu,
zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
ochrona środowiska naturalnego,
efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
dziedzictwo kulturowe,
zrównoważony transport,
bezpieczeństwo energetyczne,
sektor zdrowia.
5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
Najważniejsze obszary wsparcia:
budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
6. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)  
Najważniejsze obszary wsparcia:
Przedsiębiorstwa i innowacje
Technologie informacyjno-komunikacyjne
Gospodarka niskoemisyjna
Środowisko i zasoby
Transport
Infrastruktura spójności społecznej
Infrastruktura edukacyjna
Rynek Pracy
Włączenie Społeczne
Edukacja
7. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Najważniejsze obszary wsparcia:
zatrudnienie i mobilność pracowników,
włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
8. Program Polska Cyfrowa (POPC)
Najważniejsze obszary wsparcia:
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
E-Administracja i otwarty rząd
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa -Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
9. Program Polska Wschodnia (POPW)
Najważniejsze obszary wsparcia:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
10. Pozostałe programy pomocowe na lata 2014-2020
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Program €žRybactwo i Morze€
Programy Komisji Europejskiej: Horyzont 2020, COSME, LIFE

DZIEŃ II
11. Skuteczne aplikowanie o środki europejskie  
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
Praktyczne aspekty zarządzania projektem unijnym.
Promocja projektu unijnego.
Warsztaty:
o Analiza możliwości dotacyjnych i wybór programu pomocowego
o Ocena wykonalności projektu  
o Tworzenie budżetu projektu
o Zasady sporządzania Wniosku o dofinansowanie
o Studium przypadku dla projektu inwestycyjnego i szkoleniowo-doradczego

DZIEŃ III
12. Praktyczne aspekty zarzadzania realizacją projektu w perspektywie na lata 2014-2020
Zasady rozliczeń środków pomocowych  
Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
Kontrola postępu rzeczowo-finansowego projektu
Monitorowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków UE.
Warsztaty:
o Weryfikacja kwalifikowalności wydatków
o Sporządzanie Wniosków o płatność  
o Analiza list kontrolnych
o Analiza sytuacji problemowych na etapie trwałości projektu (odstępstwa od wskaźników, zmiana formy własności, upadłość Beneficjenta, itp.)
o Studium przypadku dla projektu inwestycyjnego i szkoleniowo-doradczego.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
08-09 lipca | Gdańsk lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk