Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia administracja / dla urzędników Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Specjalista ds. Kadr i Płac - 3-dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach praktycznych dla przyszłych i obecnych specjalistów ds. kadr i płac. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
 • początkującym specjalistom ds. kadr i płac
 • osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
 • pracownikom działów kadr w instucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
 • właścicielom firm
 • sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
 • wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.
Cel szkolenia

Projekt 3-dniowych warsztatów został przygotowany aby wyposażyć Uczestników w kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnego wykonywania obowiązów na stanowisku „Specjalista ds. Kadr i Płac”:

1. W zakresie Prawa Pracy:
Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz  przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.

2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

3. W zakresie Rekrutacji i Selekcji Pracowników
Dzień III szkolenia pozwoli Uczestnikom na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pozwalających na sukcesywne przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji pracowników od momentu określenia zapotrzebowania, aż po zatrudnienie i wdrożenie kandydata na stanowisko pracy w Organizacji.
 

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

Korzyści dla uczestników

 1. Doświadczeni trenerzy będą inspirować i inicjować proces przyswajania wiedzy i przekładania jej na praktyczne umiejętności. Szkolenie realizowane jest przez ekspertów - praktyków.
 2. Każde z zagadnień zostanie omówione pod kątem doświadczeń Uczestników z możliwością zastosowania konkretnych metod do danej sytuacji.
 3. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
 4. Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści dla Uczestników:

1. W zakresie Prawa Pracy:
Omówienie aktualnego stanu prawnego jak również obowiązujących przepisów z praktycznego punktu widzenia.

2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń

Samodzielne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń, umiejętność naliczania zasiłków chorobowych w tym rozliczania składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zobowiązań wobec Urzędów Skarbowych związanych z potrącaniem podatku dochodowego.


3. W zakresie Rekrutacji i Selekcji Pracowników
Po szkoleniu Uczestnik:
-będzie posiadał wiedzę, która pozwoli rozpocząć profesjonalny proces rekrutacji, jego przygotowanie i dalsze prowadzenie;
-pozna metody i etapy procesu rekrutacji;
-zdobędzie umiejętność prawidłowego poszukiwania odpowiednich kandydatów;
-będzie potrafił poprawnie analizować przesyłane dokumenty i dokonać selekcji aplikacji;
-zwiększy efektywność i skuteczność przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych;
-będzie potrafił przeprowadzić proces rekrutacji aż po zatrudnienie nowego pracownika w Organizacji.
Metodologia

Trenerzy

Anna Kowalska
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

Dzień I
Prawo Pracy 2013 - Kompendium Obowiązujących Przepisów
I.Nawiązanie stosunku pracy – 2013r.
1.Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
2.Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.Zawieranie umów o pracę.
4.Obowiązki informacyjne wobec pracowników.
5.Dokumentacja pracownicza.
6.Jak zmienić treść umowy o pracę.
7.Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
8.Nietypowe formy zatrudnienia w ramach stosunku pracy ( telepraca, praca nakładcza, wypożyczanie pracowników)
II.Rozwiązanie stosunku pracy 2013 r.
1.Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę
2.Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku emerytalnym – 2013 r.
3.Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim
4.Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym
5.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
6.Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – wytyczne Sądu Najwyższego
7.Treść i forma oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
8.Ochrona stosunku pracy
9.Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy ( zwolnienia grupowe i indywidualne, obowiązki pracodawcy w tym zakresie, ochrona pracowników podczas zwolnień)
10.Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie wadliwego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia 
11.Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy.
III.Świadectwo pracy – 2013 r.
1.Regulacje dotyczące wystawiania świadectw pracy
2.Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych 
3.Obowiązek wydania świadectwa pracy na żądanie pracownika
4.Świadectwo pracy w przypadku porzucenia pracy
5.Zmiana świadectwa pracy po wyroku Sądu
6.Prostowanie nieprawidłowo wystawionego świadectwa pracy
7.Informacje, które należy zamieścić w świadectwie pracy.
8. Wykazywanie urlopów związanych z rodzicielstwem w świadectwie pracy
IV.Urlopy pracownicze 
1.Ustalenie prawa do urlopu cząstkowego przy pierwszej pracy
2.Wymiar urlopu i zasady jego ustalania,
3.Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy – Zmiany od 1 stycznia 2013
4.Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu
5.Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym
6.Planowanie urlopów
7.Urlopy pracowników niepełnosprawnych
8.Udzielanie urlopów.
9. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy – zmiany od 1 stycznia 2013.
V.Uprawnienia związane z rodzicielstwem 
1.Uprawnienia rodziców i opiekunów – zmiany od 1 stycznia 2013
2.Prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego, ojcowskiego, wychowawczego
3.Prawo do przerw na karmienie 
4.Prawo do zasiłku opiekuńczego
5.Dowody stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego – zmiany wprowadzone w 2012 roku.
6. Urlop wychowawczy – zmiany od 1 stycznia 2013
VI.Wynagrodzenie za pracę
1.Ochrona wynagrodzenia za pracę
2.50% koszty uzyskania przychodów – zmiany od 1 stycznia 2013
3.Inne świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu umowy o pracę
4.Roszczenia ze stosunku pracy
5.Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę
6.Zasady obliczania wynagrodzenia za czas dyżuru
7. Przestój 
VII.Czas pracy w 2013 roku 
1.Okresy uznawane za świadczenie pracy,
2.Przerwy nie zaliczane do czasu pracy
3.Pojecie doby pracowniczej
4.Tydzień pracowniczy
5.Normy czasu pracy
6.Wymiar czasu pracy w 2013 roku.
7.Stosowanie okresów rozliczeniowych i możliwość ich przedłużenia
8.Okresy odpoczynku i ich wpływ na planowanie czasu pracy.
9.Wybór systemu czasu pracy i planowanie pracy w różnych systemach czasu pracy
10.Korzyści wynikające z wprowadzenia pracy zmianowej w firmie
11.Praca w porze nocnej
12.Praca w godzinach nadliczbowych i zasady jej rekompensowania
14. Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie
15. Praca w niedzielę i święta i jej rekompensowanie
16. Praca w  dniu harmonogramowo wolnym od pracy i jej rekompensowanie
17. Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników.
18. Praca w porze nocnej
19. Ewidencja czasu pracy
VIII. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
1.Jak rozumieć pojęcie rozpoczęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych i które przepisy stosować?
2.Zakres świadczeń przysługujących pracownikom, którzy podjęli podnoszenie kwalifikacji po 16 lipca 2010 r. 
3.Opodatkowanie i oskładkowane świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji.
IX. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych - 2013
1.Wysokość odpisów na ZFŚS – 2013 r.
2.Warunki na jakich odstępujemy od tworzenia ZFŚS,
3.Metody ustalenia stanu zatrudnienia
4.Ważne terminy
5.Potrącenia ze świadczeń socjalnych
6. Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych świadczeń z ZFŚS
X.Opodatkowanie i oskładkowanie niektórych świadczeń ze stosunku pracy
1. Przegląd i komentarz do najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego
2. Opodatkowanie świadczeń ze stosunku pracy – imprezy integracyjne, pakiety medyczne
XI. Wybrane zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych
1.Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP- stanowisko ZUS
2.Zwrot nienależnie opłaconych składek do ZUS – od 1 stycznia 2012r.
3.Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych – zmiany od 1 stycznia 2013
4.Zmiany w zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – zmiany od 1 stycznia 2013
XII. Podsumowanie warsztatów.

Dzień II
Zasady Naliczania Wynagrodzeń
 1. Wynagrodzenie za pracę

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę,

 2. Zasady oraz tryb ustalania wynagrodzenia za pracę,

 3. Termin, tryb i dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia

 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę

 5. Zakaz ujawniania wynagrodzenia.

 1. Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę

 1. Przepisy powszechnie obowiązujące,

 2. Regulamin wynagradzania,

 3. Indywidualne zapisy w umowach o pracę.

 1. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia

 1. Wynagrodzenie zasadnicze,

 2. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,

 3. Dodatek za pracę w porze nocnej,

 4. Dodatek wyrównawczy.

 1. Fakultatywne składniki wynagrodzenia

 1. Premie regulaminowe,

 2. Premie uznaniowe,

 3. Pozostałe dodatki do wynagrodzenia.

 1. Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia

 1. Przerwy w czasie pracy,

 2. Dyżur pracowniczy,

 3. Przestój,

 4. Powstrzymanie się od pracy na wskutek zagrożeń,

 5. Badania profilaktyczne,

 6. Badania lekarskie dla pracownicy w ciąży,

 7. Zwolnienie na poszukiwanie pracy,

 8. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

 1. Zasady naliczania wynagrodzeń a pułapki dla kadrowca

 1. Ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne

 2. Ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 3. Ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

 4. Ustalenie wynagrodzenia netto

 5. Ustalenie kosztu zatrudnienia pracownika

 6. Przykładowe naliczanie list płac 

 1. Wyliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 1. Ustalenie wynagrodzenia za prace dla zatrudnionego i zwolnionego pracownika trakcie miesiąca

 2. Ustalenie wynagrodzenia za prace dla zatrudnionego i zwolnionego pracownika trakcie miesiąca

 1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę dla innych nieobecności powodujących obniżenie wynagrodzenia.

 1. Wyliczanie wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy

 1. Przepisy prawne,

 2. Nabywanie prawa do świadczeń chorobowych,

 3. Okres wyczekiwania,

 4. Ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych,

 5. Kiedy należy uzupełnić wynagrodzenie uwzględniane w podstawie,

 6. Pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia,

 7. Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru,

 8. Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę,

 9. Kiedy ustalamy ponownie podstawę wymiaru zasiłków,

 10. Przeliczanie zasiłków chorobowych o wskaźnik,

 11. Potrącenia zasiłku o 25% za nieterminowe dostarczenie zwolnienia,

 12. Obliczenie wynagrodzenia za czas przepracowany przy zwolnieniu lekarskim,

 13. Kody literowe stosowane w orzeczeniach o czasowej niezdolności do pracy

 1. Ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych w różnych systemach czasu pracy

 1. Przepisy prawne,

 2. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy,

 3. Składniki stałe, zmienne uwzględniane w podstawie,

 4. Zmiana wynagrodzenia za pracę a ustalenie podstawy,

 5. Obliczanie wynagrodzenia za urlop.

 1. Naliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych w różnych systemach wynagrodzeń. Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop

 1. Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop,

 2. Składniki stałe i zmienne uwzględniane w podstawie,

 3. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc uwzględniane w podstawie,

 4. Obliczanie ekwiwalentu za urlop.

 1. Ustalenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przy różnych systemach wynagrodzeń

 1. Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych,

 2. Udzielanie czasu wolnego oraz rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (stanowisko PIP, SN)

 3. Udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika

 4. Obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 5. Obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

 6. Rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy,

 7. Udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym,

 8. Rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca.

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika

 1. Ustalenie kwoty wolnej od potraceń w zależności od wymiaru czasu pracy, KUP i ulgi podatkowej

 2. Potrącenia alimentacyjna

 3. Potrącenia niealimentacyjne

 4. Inne potrącenia

 5. Potrącenia z zasiłków chorobowych

 1. Jeden pracownik zatrudniony u kilku pracodawców problemy praktyczne

 1. Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od kilku wypłat w ciągu miesiąca,

 3. Zastosowanie kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej.

 1. Kilka list płac u jednego pracodawcy


Dzień III
Rekrutacja i Selekcja Pracowników

1. Rola procesu rekrutacji w organizacji – budowanie wizerunku pracodawcy.
2. Przygotowanie opisu stanowiska pracy – droga do sukcesu rekrutacyjnego.
3. Wybór sposobu rekrutacji – dopasowanie metody rekrutacji do wakującego stanowiska pracy.
4. Jak przygotować skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne:
 •     Zawartość merytoryczna.
 •     Szata zdobi ogłoszenie.
5. Pierwsze narzędzie Rekrutera – zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.
6. Analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów – na co warto zwrócić uwagę dokonując selekcji.
7. Wywiad z kandydatem:
 •     Wywiad ustrukturalizowany lub bez wyraźnej struktury.
 •     Technika zadawania pytań – rodzaje pytań.
 •     Komunikacja niewerbalna – co może powiedzieć kandydat nie używając słów.
8. Decyzja o wyborze kandydata:
 •     Komponenty decyzyjne.
9. Zakończenie procesu rekrutacji informacja zwrotna dla kandydatów.
10. Postawa Rekrutera – otwartość, szacunek, zaufanie.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
20-22 maja | Kraków, Poznań lub Online
10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
23-24 maja | Warszawa, Gdańsk lub Online
13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

29-30 kwietnia | Kraków lub Online
27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

25-26 kwietnia | Warszawa lub Online
27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk