Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zarządzanie projektami Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.

Grupa docelowa

Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.
Cel szkolenia

1.Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz roli i zadań kierownika projektu.
2.Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy jako członkowie zespołów projektowych.
3.Zachęcenie uczestników do wykorzystania nabytych umiejętności i poznanych technik w pracy codziennej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami skutecznego zarządzania projektami stanowiącymi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów, ograniczeń i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wiodącym celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod  i technik w zakresie planowania i kontrolowania projektów, zarządzania zmianą oraz ryzykiem przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnej organizacji m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania projektem czerpiąc inspirację z takich metodyk jak: PMBoK, PRINCE2, AGILE, SCRUM m.in. przy wykorzystaniu: techniki analizy ścieżki krytycznej, techniki opartej na produktach, analizy powiązań logicznych między działaniami, zdarzeniami lub decyzjami.  W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów organizacji i osiągnięcia oczekiwanych korzyści. 

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury projektowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu, tworzenie struktury podziału pracy, struktury podziału produktów. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na  poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji złożonych projektów.
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy będą wiedzieli:
1.Zrozumieją na czym polega praca skutecznego Kierownika Projektu.
2.Poznają terminologię stosowaną w zarządzaniu projektami.
3.Będą znali najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami.
4.Poznają cały cykl życia projektu.
5.Poznają techniki zarządzania ryzykiem w projekcie.
6.Poznają techniki zarządzania budżetem projektowym.
7.Poznają techniki zarządzania jakością.
8.Poznają w jaki sposób opracowywać harmonogramy uwzględniając wszystkie obszary wiedzy w zarządzaniu projektami.
9.Będą wiedzieli jak zarządzać interesariuszami projektu.
10.Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.

Uczestnicy będą potrafili:
1.Zainicjować projekt.
2.Sporządzić plan realizacji projektu (harmonogram, budżet, zasoby).
3.Zarządzić ryzykiem, budżetem, jakością.
4.Zapewnić właściwą komunikację w ramach zespołu projektowego.
5.Monitorować realizację projektu.
6.Oceniać główne ograniczenia i konstruktywnie zarządzać zagadnieniami projektowymi. 
7.Tworzyć harmonogramy wykorzystując m.in. technikę PERT, analizować ścieżkę krytyczną oraz opracowywać wykresy Gantta.
8.Definiować wymagane zasoby do realizacji przedsięwzięć.
9.Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
10.Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.
11.Jak zastosować metodę wartości wypracowanej i jak oceniać uzyskane rezultaty.
12.Zakończyć projekt w kontrolowany sposób zgodnie z oczekiwaniami głównych interesariuszy projektu.

Korzyści dla Organizacji:
Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki harmonogramowania. Do głównych korzyści wynikających z udziału w szkoleniu warto zaliczyć m.in.:
1.Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji.
2.Aktywnie zarządzanie ryzykiem i planowanie pro aktywnych działań wynikających z  przyjętej strategii sterowania.
3.Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań.
4.Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami. 
5.Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów.
6.Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania projektów.
7.Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach.
8.Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.
9.Zarządzać w odpowiedni sposób relacjami dostawcami i odbiorcami wyników projektów.
10.Świadomie zarządzać zmianami w projekcie.
11.Zarządzać etapami projektu i ich zakresem.
12.Umiejętność budowania strategii komunikacji.
Metodologia

Trenerzy

Tomasz Kurek
Zobacz specjalizację trenerską
Tomasz Wypych
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

TEN INTERDYSCYPLINARNY WARSZTAT BĘDZIE NIEZWYKLE CENNYM DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM DAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NAJCENNIEJSZYCH ZASOBÓW W REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH CZYLI LUDZI.

DZIEŃ 1 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

1.    WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
-Prezentacja trenera,
-Prezentacja uczestników szkolenia,
-Omówienie zakresu i harmonogramu szkolenia.
2.    WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
-Co to są projekty, programy, portfele? – definiowanie głównych pojęć.
-Dlaczego należy stosować metodyki zarządzania projektami?
-Dlaczego projekty się nie udają? – czyli czerpanie z doświadczeń.
-Dlaczego projekty się udają?  - przegląd zastosowanych metod w praktyce.
-Cykl życia projektu, a cykl życia produktu – model procesowy.
-Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
-Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
3.    ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM I KOMUNIKACJĄ.
-Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
-Struktura Organizacyjna Projektu i przegląd głównych ról:
o    Zespół zarządzania projektem.
o    Role i obowiązki zespołu projektowego.
o    Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik.
o    Kierownik Projektu
o    Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
o    Nadzór i Wsparcie.
o    Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
-Macierz obowiązków.
-Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu.
4.    FAZA 1 - POMYSŁ NA PROJEKT.
-Identyfikacja potrzeb i określenie możliwości organizacji.
-Opracowanie koncepcji projektu.
-Ocena opłacalności finansowej koncepcji projektu.
-Identyfikacja interesariuszy projektu oraz ocena ich nastawienia i wpływu na projekt.
-Wymagania projektu – główne zasady formułowania wymagań.
-Zainicjowanie projektu.
5.    FAZA 2 -  PLANOWANIE PROJEKTU.
-Cel fazy planowania projektu.
-Struktura podziału pracy (WBS):
o    Tworzenie struktury podziału pracy.
o    Metoda ścieżki krytycznej.
o    Wykres Gantta.
o    Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie
o    Bilansowanie zasobów.
-Definiowanie produktów projektu:
o    Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
o    Technika planowania opartego na produktach.
o    Struktura podziału produktów projektu.
o    Diagram następstwa produktów.
-Szacowanie budżetu i czasu realizacji – przegląd głównych technik i poziomów dokładności.
-Planowanie harmonogramu.
-Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej [studium przypadku.
- Macierz kompromisów projektowych.
-Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów.
-Planowanie zarządzania ryzykiem.
-Planowanie zamówień.
-Planowanie jakości.
6.    PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

DZIEŃ 2 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
7.    PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH ZAGADNIEŃ W I DNIU WARSZTATÓW.
8.    FAZA 3 - PROJEKTOWANIE.
-Czynności wykonywane w fazie projektowania.
-Specyfikacja techniczna projektu – czyli co mamy wykonać?
-Przegląd technik projektowania.
-Formy realizacji zakresu:
o    Budowa.
o    Zakup.
o    Zlecenie na zewnątrz.
o    Modele współpracy z kontrahentami.
9.    FAZA 4 – SKUTECZNA REALIZACJA PROJEKTU.
-Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
-Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
-Zarządzanie ryzykiem – wykorzystanie szans i eliminacja zagrożeń.
o    Identyfikacja czynników ryzyko.
o    Reakcje na ryzyko.
o    Identyfikacja ryzyka i planowanie działań zapobiegawczych.
-Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
-Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.
-Metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value).
-Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce.
-Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.
10.    FAZA 5 -  ROZLICZENIE I ZAMKNIECIE PROJEKTU.
-Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez zamawiającego.
-Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
-Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
-Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu.
11.     PODSUMOWANIE II DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

DZIEŃ 3 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH


MODUŁ II – ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM I KONTROLĄ BUDŻETU PROJEKTU.

12.    TECHNIKI SZACOWANIA CZASU TRWANIA PROJEKTU.
-Szacowanie ram czasowych projektu.
-Narzędzia wspierające harmonogramowanie projektu:
o    Struktura podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure).
o    Diagram sieciowy.
o    Wyznaczenie ścieżki krytycznej – elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę.
o    Technika PERT.
o    Konstruowanie wykresu Gantta.
o    Wyznaczanie kamieni milowych.
o    Technika delficka.
-Co to jest plan bazowy? – czyli do czego będziemy porównywać realizację.
-Kontrolowanie harmonogramu realizacji.
-Ocena i prognozowanie projektu.
-Zarządzanie zmianami w projekcie – klucz do zarządzania integralnością.
13.    ESTYMACJA BUDŻETU PROJEKTOWEGO.
-Podstawowe pojęcia finansowe:
o    Rodzaje kosztów.
o    Próg rentowności.
o    Uzasadnienie ekonomiczne realizacji projektu.
o    Podstawowe wskaźniki rentowności. 
-Metody szacowanie kosztów projektowych.
-Sprawozdawczość finansowa w projektach.
14.    PODSUMOWANIE III DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

DZIEŃ 4 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

MODUŁ III – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PROJEKCIE.

15.     WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA RYZYKIEM.
-Podstawowe definicje dotyczące ryzyka.
-Korzyści z zarządzania ryzykiem.
-Odpowiedzialność Kierownika Projektu w procesie zarządzania ryzykiem.
- Typy ryzyk.
-Cechy zdarzeń ryzyka.
16.    PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
-Planowanie zarządzania ryzykiem.
-Identyfikacja ryzyka:
o    Zasady identyfikacji ryzyka.
o    Narzędzia wspierające w identyfikacji ryzyk.
-Analiza ryzyka:
o    Zasady analizy ryzyk.
-Priorytetyzacja ryzyk.
-Reakcje na ryzyko:
o    Reakcje na zagrożenie.
o    Reakcje na sznase.
-Monitorowanie i kontrola ryzyk.
-Ocena ryzyk.
17.    PRZEGLĄD NARZĘDZI I TECHNIK DO ANALIZY RYZYKA.
-Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R (ang. Management of Risk).
-Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk.
o    Technika RBS.
o    Technika PERT.
o    Drzewa produktów.
o    Drzewa decyzyjne.
o    Metoda Delficka.
o    Burza Mózgów.
o    Symulacja Monte Carlo.
o    Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
-Rejestr Ryzyka – narzędzie integrujące.
18.    ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROJEKCIE.
-Procedury oceny potrzeb projektu.
-Określenie kryteriów kontroli zmian.
-Wybór narzędzi i technik zapewniających realizację oczekiwań klientów.
-Główne kryteria sukcesu.
19.    PODSUMOWANIE IV DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

DZIEŃ 5 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA PROJEKCIE.

20.    ZASADY PLANOWANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Czym jest planowanie jakości?
-Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Wymagania jakościowe w projekcie:
o    Źródła wymagań.
o    Powszechnie występujące właściwości wymagań jakościowych.
o    Hierarchizacja wymagań jakościowych w projekcie.
- Metoda rozwinięcia funkcji jakości.
-Rezultaty planowania jakości.
21.     TECHNIKI ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Określanie działań zapewniania jakości.
-Badanie potencjału zapewniania jakości.
-Audyty i przeglądy jakości.
-Zapewnianie jakości i kontrola zmian.
22.    NADZÓR I KONTROLA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
-Relacje pomiędzy nadzorem projektu a nadzorem jakości.
-Główne aspekty planowania, zapewniania i kontroli jakości.
-Kontrola jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
-Podstawowe narzędzia kontroli jakości w projektach i procesach dostarczania wartości:
o    Arkusze kontrolne.
o    Histogramy.
o    Diagramy Pareto.
o    Schematy blokowe.
o    Diagramy przyczynowo-skutkowe.
o    Diagramy rozproszenia.
o    Karty kontrolne.
-Działania kontroli jakości a plan zarządzania jakością w projekcie.
-Rezultaty kontroli jakości.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

26-28 lutego | Warszawa, Wrocław lub Online
20-22 marca | Kraków, Poznań lub Online
24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

19-20 lutego | Warszawa lub Online
18-19 marca | Kraków, Poznań lub Online
25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

26-27 lutego | Wrocław, Gdańsk, Olsztyn lub Online
21-22 marca | Warszawa, Poznań, Kraków lub Online
22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

29 lutego - 01 marca | Warszawa, Kraków lub Online
18-19 marca | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-26 kwietnia | Warszawa lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

22-23 lutego | Kraków, Poznań lub Online
18-19 marca | Warszawa, Wrocław lub Online
18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk