telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
doradztwo@szkolenia-semper.pl Kontakt

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Doświadczeni praktycy SEMPER zapewnią Ci wsparcie w wielu dziedzinach prawa!

Organizacja szkoleń Semper Polityka świadczenia doradztwa prawnego (regulamin)

Polityka świadczenia doradztwa prawnego (regulamin)

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Usługodawcą jest firma Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-706 przy ul. Libelta 1a/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana w dalszej części regulaminu SEMPER.
2. Klient – osoba chcąca skorzystać z Usług.
3. Usługodawca świadczy usługi – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną, telefoniczną, bądź poprzez wirtualne biuro (poradę na żywo poprzez komunikatory on-line), lub inne środki.
4. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.na adres e-mail podany przez Klienta lub wskazany adres e- mail Usługodawcy, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,
5. Przepisy regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia/ zapytania o pomoc prawną.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi.
Do korzystania z Usługi wymagane są:
Stały dostęp do Internetu;

§ 3 Klient
1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
4. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.

§ 4 Otrzymanie treści Porady
1. Realizacja usługi zleconej odpłatnej polega na opracowaniu treści odpowiedzi na pytanie, na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta wraz z przesłaną przez niego treścią dokumentu, lub też innego niezbędnego załącznika w formie dokumentu tekstowego .pdf, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.szkolenia-semper.pl/doradztwo-prawne, a następnie na przesłaniu do Klienta wiadomości tekstowej w formie elektronicznej (e-mail), zawierającej odpowiedź na postawione przez Klienta pytanie. Usługa realizowana jest w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie realizacji usługi, chyba że do udzielenia usługi niezbędne jest wskazanie przepisów uprzednio obowiązujących.
2. Realizacja usługi zleconej odpłatnej polega na życzenie Klienta na zorganizowaniu przez Usługodawcę spotkania on-line z osobą współpracującą z Usługodawcą lub zorganizowaniu rozmowy telefonicznej.
3. Usługodawca może odmówić przygotowania treści Porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach, Usługodawca zawiadamia Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 7 dni od podania przez Klienta numeru rachunku bankowego oraz odesłania podpisanej korekty faktury.
4. Usługodawca nie przygotowuje treści Porad z zakresu prawa obcego, chyba, że wyrazi na to zgodę.
5. Doradztwo prawne świadczone jest przez osoby posiadające co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze, które uzyskały tytuł magistra prawa, z dołożeniem należytej staranności, według ich najlepszej wiedzy oraz po szczegółowym zbadaniu okoliczności faktycznych oraz przepisów prawa, na podstawie okoliczności faktycznych podanych przez Klienta.
6. Zakres porady wyznaczony jest przez stan faktyczny oraz pytanie sformułowane przez Klienta Nieujawnienie wszelkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu.
7. Klient chcący otrzymać pomoc prawną powinien udostępnić osobie odpowiadającej na pytanie prawne dokumenty potrzebne do właściwej oceny problemu i udzielenia rzetelnej odpowiedzi w postaci skanu lub kopii.
8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Usługa świadczona jest w oparciu o treść przepisów prawa obowiązujących w dniu jej realizacji, chyba że do udzielenia odpowiedzi konieczne jest wskazanie przepisów uprzednio obowiązujących.
10. W ramach doradztwa prawnego nie jest ustanawiany pełnomocnik. Doradztwo prawne nie obejmuje w szczególności podejmowania działań w imieniu i na rzecz Klienta przed sądami lub organami administracji.

§ 5 Wynagrodzenie
1. Analiza przesłanego zapytania oraz wycena usługi jest w każdym przypadku bezpłatna.
2. Wysyłając zapytanie Klient akceptuje odpłatny charakter świadczonych usług.
3. Przesłana Klientowi wycena zawiera informację o wysokości wynagrodzenia brutto – w zakresie dotyczącym z zadanego przez Klienta Pytania.
4. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:
- Zrezygnować z Usługi;
- uregulować należność i skorzystać z Usługi.
5. Rezygnacja z Usługi po otrzymaniu wyceny nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu.
6. Zapłata przez Klienta za Usługę następuje w całości za pośrednictwem poczty, rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek Usługodawcy.

§ 6 Faktura
1. Rozliczenie pomiędzy Klientem a Usługodawcą każdorazowo odbywa się na podstawie faktury Vat.
2.. Klient zobowiązany jest przy zleceniu wykonania usługi powiadomić Usługodawcę o prawidłowych danych niezbędnych do przygotowania faktury Vat.
4. Klient będący przedsiębiorcą wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu.

§ 7 Wykonanie Usługi.
1. Usługodawca jest związany złożoną ofertą, szczególnie w zakresie ceny i czasu wykonania usługi przez okres 7 dni od dnia jej przesłania na adres e-mail Klienta.
2. Przez wykonanie usługi rozumie się udzielenie porady w drodze pisemnej lub ustnej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku:
a) konflikt interesów,
b) szczególnej zawiłości sprawy,
c) nieuczciwych intencji Klienta,
d) sytuacji, gdy zapytanie Klienta zawiera treści powszechnie uważane za obraźliwe lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
2. Jeżeli porada prawna nie może zostać udzielona przez Usługodawcę ze względu na zbytnią złożoność sprawy, Klientowi przekazywane są dane kontaktowe do kancelarii prawniczej będącej Firmą Współpracującą z Usługodawcą, która specjalizuje się w dziedzinie prawa związanej ze sprawą oraz może się nią zająć na zasadach komercyjnych.

§ 8 Termin przesłania treści porady.
1. Usługodawca przewiduje, że udzieli odpowiedzi w formie porady w terminie dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy. Jeżeli Klient ma życzenie aby otrzymać treść Porady w terminie wcześniejszym niż wymienione wyżej, Usługodawca może uzależnić wcześniejsze udzielenie Porady od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Usługodawcy, np. duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, ferie, wakacje, dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru Pytania. Usługodawca zawiadamia Klienta o przedłużeniu terminu i poda termin przesłania treści Porady.
3. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu, może odstąpić od Umowy w terminie 1 (słownie: jednego) dnia od dnia otrzymania zawiadomienia, w takim wypadku otrzymuje on zwrot zapłaconego wynagrodzenia.

§ 9 Reklamacje.
1. Klient, który ma zastrzeżenia o charakterze merytorycznym do otrzymanej porady prawnej może zgłosić reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, dane kontaktowe Klienta, rodzaj Usługi, okoliczności uzasadniające reklamację oraz zakres żądania – ponowne wykonanie usługi albo zwrot uiszczonej opłaty – w przypadku gdy Usługa była odpłatna.
3. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail doradztwo@szkolenia-semper.pl w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania porady prawnej.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty wpływu.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie wykonana ponownie lub Klient otrzyma zwrot uiszczonej opłaty.

§ 10 Dane osobowe.

Informacja dot. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z siedzibą:
• w Poznaniu 61-706 przy ul. Libelta 1A/2 oraz
• w Kołobrzegu 78-100 przy ul. Sienkiewicza 14;
2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@szkolenia-semper.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
• wykonania zawartej umowy na udzielenie porady (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
• w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• marketingu i promocji usług szkoleniowych i doradczych oferowanych przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
• w związku z realizacją zawartej umowy na udzielenie porady prawnej, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. otrzymania porady prawnej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uzyskania porady prawnej.

§ 11 Odpowiedzialność.
1. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 2 (dwukrotności) wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
2. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
3. W przypadku Konsumentów, ust. 1-2 nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Klienta na podstawie udzielonej mu pomocy prawnej, jeśli została ona oparta na nieprawdziwych lub niepełnych informacjach przekazanych przez Klienta.

§ 12 Opinie.
1. Po wykonaniu usługi Klient może wystawić Usługodawcy opinię. Wystawienie opinii nie jest obowiązkowe.
2. Opinia powinna być zgodna za stanem faktycznym, obiektywna i rzetelna, nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów oraz dobrego imienia lub renomy Usługodawcy lub Prawnika.
3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania i usuwania Opinii.

DORADZTWO PRAWNE ONLINE

Doradztwo prawne
Przygotowywanie pism, opinii, odwołań
Sporządzanie i analiza umów, regulaminów oraz wzorów dokumentów
WIRTUALNE SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM

Ustal termin indywidualnej telekonferencji z naszym ekspertem i podczas wirtualnego spotkania "na żywo" uzyskaj odpowiedź na nurtujące Cię pytania.
DOSTĘP DO KILKUDZIESIĘCU EKSPERTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

Zapewniamy dostęp do wiedzy kilkudziesięciu ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.
Centrum Profesjonalnego Doradztwa Prawnego
Warto Zobaczyć

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł