telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Budownictwo Kosztorysowanie w procesie budowlanym - warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym (między innymi: osoby sporządzające kosztorysy inwestorskie w ramach zamówień publicznych i projektów unijnych, pracownicy działów inwestycji, działów technicznych i utrzymania infrastruktury, pracownicy działów budowlano-architektonicznych, specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach z branży budowlanej, architekci, projektanci).
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.
Dzień I

1.Wprowadzenie

2.Programowanie inwestycji budowlanej faza przedinwestycyjna
 • Uzasadnienie celowości inwestycji i wariantów jej realizacji etap wizji inwestycyjnej
 • Określenie dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji i okresu jej realizacji, co ma być wykonane i ile potrzeba na to czasu
 • Wstępna analiza przewidywanych efektów rzeczowych zakres planowanych do wykonania robót czyli zakres kosztorysowania
 • Ocena ekonomicznej efektywności czy to się opłaca?
 • Studium Wykonalności Program funkcjonalno - Użytkowy
 • Zakończenie studiów i analiz przedinwestycyjnych oraz podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji.
3.Umowa o roboty budowlane w kontekście ustalenia podstaw kosztorysowania i wpływu jej zapisów na przebieg kosztorysowania:
 • Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg)
 • Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
 • Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków Kc i FIDIC
 • Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec Podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Prawna interpretacja ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i planu miejscowego.
 • Przygotowania do realizacji inwestycji w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji
 • Nowa dokumentacja, jaką należy prowadzić zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461
4.Umowa o prace projektowe:
 • Umowa o prace projektowe - zakres obowiązków projektanta - Projekt budowlany; projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja projektanta w sprawie bioz.
 • Dopuszczalna ingerencja w projekt budowlany przez Inwestora- narzędzia - Spory i problemy na linii: projektant inwestor
 • Co zrobić z niepełnym projektem budowlanym, kto odpowiada za zaniedbania i błędy?
5. "Kuchnia" przygotowania budowy do realizacji - Kosztorysowanie
 • Podstawowe zagadnienia prawne dotyczące sporządzania kosztorysów w tym:
 • Zasady sporządzania kosztorysów,
 • Podstawy prawne kosztorysowania robot budowlanych:
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego €¦
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot €¦
 • Polskie Standardy Kosztorysowania.
 • Rodzaje kosztorysów (inwestorski, różnicowy, powykonawczy),
 • Zasady kalkulacji cen,
 • Określanie kodów CPV.
 • Przedmiarowanie robot budowlanych i instalacyjnych:
 • Zasady przedmiarowania,
 • Przykłady przedmiarowania,
 • Znaczenie i sposoby wykorzystania założeń i danych wyjściowych.
 • Dokumentowanie podstaw cenowych · Wyliczenie ilości robót podstawowych
 • Przedmiar robót a specyfikacje techniczne
 • Błędy w przedmiarowaniu robót
 • Błędy formalne
 • Błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji zasad przedmiarowania
 • Błędy wynikające z niejednoznacznych ustaleń w założeniach lub danych wyjściowych do kosztorysowania bądź ich braku.
 • Błędy w obliczaniu ilości robót w pozycjach przedmiarowych.
Dzień II

6.Zasady sporządzania kosztorysów (ofertowego, powykonawczego, inwestorskiego)
 • Wady Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót budowlanych
 • Wady kosztorysów ofertowych.
 • Niekompletność opracowań.
 • Błędy formalne w kosztorysach inwestorskich
 • Błędy formalne w kosztorysowaniu ofertowym
 • Błędy formalne w kosztorysach powykonawczych
 • Błędy formalne w kosztorysach zamiennych
 • Błędy obliczeniowe w wycenie robót
 • Sposób obliczania ceny za roboty budowlane w kosztorysie ofertowym
 • Cena kosztorysowa
 • Cena ryczałtowa
 • Metoda przedstawienia ceny w ofercie
 • Struktura ceny kosztorysowej:
 • Kalkulacja stawki robocizny,
 • Kalkulacja cen materiałów i kosztów zakupu,
 • Kalkulacja cen najmu sprzętu,
 • Kalkulacja kosztów pośrednich,
 • Kalkulacja zysku,
 • Baza normatywna w kosztorysowaniu robot budowlanych.
 • Normatywy kosztorysowe (KNR, KNNR, KNP, KJNZMB itp.)
 • Baza cenowa w kosztorysowaniu.
 • Zasady weryfikacji poprawności sporządzenia kosztorysów.
7. Prezentacja i analiza błędów, jakie Inwestor popełnia najczęściej w fazie przygotowania kosztorysu i umowy o roboty budowlane.

8. Podsumowanie szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł