telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Księgowość/rachunkowość Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
-Kadra menedżerska logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.
-Kadra zarządzająca firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich.
-Członkowie zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw.
-Specjaliści odpowiedzialni za projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnący rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
-Analitycy, koordynatorzyw dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce
Dzień pierwszy
1. Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia
- składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
– zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn,
- zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
– analiza trudnych przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych (praca 31 dnia miesiąca, choroba przypadająca w dni robocze, choroba w miesiącu, w którym pracownik przepracował wszystkie godziny przypadające do przepracowania);
3. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych
- składniki i świadczenia nieuwzględniane w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu
- wynagrodzenie za urlop w miesiącu podjęcia pracy,
- wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop po dłuższej nieobecności w pracy,
- wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia do 10-go dnia miesiąca;
- nowy składnik wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop;
- zmiana wysokości wynagrodzenia wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop;
- kolejna umowa o pracę wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop;
- wynagrodzenie za urlop w przypadku łączenia pracy z wykorzystaniem urlopów związanych z rodzicielstwem;
4. Okresy nieobecności pracownika w pracy, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, zmiana czasu zimowego na letni, wynagrodzenie za przestój, wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy - analiza przypadków,
5. Obliczanie odpraw i odszkodowań – rozwiązywanie zadań praktycznych;
6. Rozliczanie czasu pracy
-normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dodatki za godziny nadliczbowe zasady ustalania wysokości i terminy wypłaty
-wysokość wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe
-stalenie wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta oraz dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
-zmiana etatu w trakcie miesiąca a wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
7. Ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP – zmiany od 1.01.2019r
-Zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1.01.2019r
-Zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
-nowe rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów
-Składki na PPK;
-Procentowa wysokość składek, podstawa wymiaru składek,
-Zwolnienia obowiązujące przy ustalaniu składek na FP i FGŚP,
-Płatnik składek od przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, obowiązki płatnika składek, odpowiedzialność płatnika składek,
-Dokumenty rozliczeniowe ZUS składane za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
-Świadczenia zwolnione ze składek – analiza przypadków ustalanie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne
8. Zaliczka na podatek od przychodów ze stosunku pracy
- Zaliczka na podatek w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego – zmiany od
1.01.2020r
-Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy,
-Wspólne rozliczenie z małżonkiem a kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
-Przychody z kilku stosunków pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
-Kilka wypłat w miesiącu pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek;
-Wypłata zaległego wynagrodzenia a pracy a koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
-Przekroczenie progu podatkowego w trakcie roku kalendarzowego,
9. Wynagrodzenie od brutto do netto – przykład praktyczny
10. Wieloskładnikowa lista płac – rozwiązywanie zadania
11. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń – analiza szczególnych przypadków
12. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków – analiza przypadku,
13. Rozliczenie uzyskanych przez pracowników świadczeń w naturze – analiza wybranych przykładów.


Dzień drugi
1. Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa
-Okres wyczekiwania, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku – planowane zmiany przepisów
-Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku – rozwiązywanie przykładów praktycznych
2. Koniec roku - obowiązki płatnika składek i podatku
3. Zasady rozliczania wynagrodzenia pracowników delegowanych do pracy za granicą
-Podróż służbowa a delegowanie
-Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego
-Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego
-Obowiązek podatkowy pracownika delegowanego
4. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
-Zgłoszenie cudzoziemca - pracownika do ZUS
-Opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
5. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia
-Ustalenie właściwego ustawodawstwa dla celów ubezpieczeń społecznych
-Rezydencja podatkowa
-Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mniej niż 183 dni w roku podatkowym
-Rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł