telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna HR/kadry Specjalista ds. kadr i płac.

Specjalista ds. kadr i płac.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Specjalista ds. kadr i płac.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
 • specjalistom ds. kadr i płac
 • osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
 • pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
 • właścicielom firm
 • sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
 • wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Specjalista ds. kadr i płac.

Dzień pierwszy
1. Podstawowe cechy zatrudnienia w ramach stosunku pracy
a) ocena charakteru stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca,
b) obowiązki pracodawcy
c) źródła prawa pracy
d) zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
e) zasady prawa pracy
2.Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników
a) Dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - od 1 stycznia 2019r
-zmiany wprowadzane przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244);
-zmiany wprowadzane przepisami ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)
b) Oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników
c) Treść umowy o pracę i informacji dodatkowej
d) Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia jakie przysługują pracownikowi z tego tytułu
e) Zmiany dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach pracowniczych - od 1 stycznia 2019r
-dokumentacja pracownicza w wersji papierowej czy elektronicznej;
-zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową;
-okres przechowania dokumentacji pracowniczej;
-dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem
-informacje o dokumentacji dołączane do świadectwa pracy;
-zniszczenie dokumentacji pracowniczej;
-wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
f) Akta osobowe - Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
g) Badania profilaktyczne i szkolenia BHP po zmianach od 1 stycznia 2019r
h) regulamin pracy, regulamin wynagradzania – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy
3. Rodzaje umów o pracę i zasady zawierania terminowych umów o pracę
a) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem;
b) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3 umów
c) Umowy na czas określony zawierane poza limitem 33 miesięcy i 3 umów,
d) Informowania pracowników o nowych warunkach zatrudnienia
e) Umowa na czas nieokreślony – podobieństwa
4. Zmiana warunków pracy i płacy
a) Porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające
b) Zmiana regulaminu i wypowiedzenie zmieniające
c) Brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia, czas na podjęcie decyzji przez pracownika
d) Ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające
e) Powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy
5. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę – przykłady praktyczne
a) okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia;
b) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
c) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę;
d) zmiana długości okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron;
e) wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika
f) ochrona stosunku pracy – ciąża, wiek emerytalny, urlopy związane z rodzicielstwem, nieobecności w pracy
g) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika;
h) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – zasady stosowania przepisów
i) przepisy dotyczące ustanowienia zarządu sukcesyjnego – wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;
6. Zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy – zmiany od 2017r.
a) szczegółowe omówienie zasad wypełniania świadectwa pracy;
7. Urlop wypoczynkowy, urlopy związane z rodzicielstwem i inne zwolnienia od pracy

Dzień drugi
1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń
a) ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP i nowa składka na Fundusz Solidarnościowy – zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń
b) dokumenty rozliczeniowe ( ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA)
c) nowe obowiązki płatnika składek związane ze zmianą terminu przechowywania akt osobowych – od 1 stycznia 2019 r.
-zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
-rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
d) rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy – kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodów, zaliczki na podatek w wysokości 32%
c) składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione ze składek, podatku
2. Wynagrodzenie od brutto do netto – przykład praktyczny
3. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
4. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
5. Odszkodowania, odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie zadań praktycznych;
6. Rozliczanie czasu pracy i ustalenie wysokości wynagrodzenia - zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy;
7. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych, zbieg potrąceń – analiza przypadków,
8. Odliczenie wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie płatności, zaliczenie na poczet przyszłego wynagrodzenia
9. Świadczenia pieniężne, inne nieodpłatne świadczenia ponoszone za pracownika a przychód ze stosunku pracy – aktualne orzecznictwo

Dzień trzeci
10. Prawo do wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - wymagany okres ubezpieczenia, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku, wyłączenie prawa do zasiłku, utrata prawa do zasiłku
11.Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku – rozwiązywanie przykładów praktycznych
a) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłku
b) zasiłek w pierwszym miesiącu zatrudnienia
c) uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku
d) zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
e) wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,
f) zmiana etatu a składnik miesięczny, kwartalny, roczny
g) podstawa wymiaru po przerwie w pobieraniu zasiłków
h) podstawa zasiłku gdy przychód przekroczył limit podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
12. Rozliczanie umów cywilnoprawnych
a) zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych - zbieg tytułów do ubezpieczeń
b) zasady stosowane przy opodatkowaniu umów cywilnoprawnych.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł