telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Prawo Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • Szkolenie szczególnie polecane dla:
 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników działów kadr i płac,
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
 • przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,
 • osób zainteresowanych omawianą tematyką.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany

Dzień pierwszy:
1. Zmiany przepisów Kodeku pracy związane ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
1) zakres, sposób i warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
2) dokumentacja pracownicza w wersji papierowej czy elektronicznej;
3) zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową;
4) informowanie pracowników o zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji
5) sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
6) okres przechowania dokumentacji pracowniczej;
7) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, która stanowi dowód w postępowaniu
8) dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem
9) informacje o dokumentacji dołączane do świadectwa pracy;
10) zniszczenie dokumentacji pracowniczej;

2. Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
1) omówienie szczegółowych zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
2) szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
3) doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji,
4) wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
5) odpowiedź na pytanie czy istnieje obowiązek dostosowania dotychczasowej dokumentacji do wprowadzonych zmian

3. Nowe obowiązki płatnika składek związane ze zmianą terminu przechowywania akt osobowych – od 1 stycznia 2019r
1) zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
2) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. ;

4. Zakres danych jakie może żądać pracodawca od zatrudnianego pracownika
1) rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z dnia 23 listopada 2018 r. (RPU VIII, poz. 3050)
2) dostosowanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO,
3) czy pracodawca może żądać od pracownika podania imion rodziców,
4) zasady przyznawania określonych składników wynagrodzenia a RODO,
5) świadczenia przyznawane z ZFŚS z zastosowaniem kryterium socjalnego a RODO,
6) zgody uzyskane na przetwarzanie danych przed 25 maja 2018r,
7) przykłady klauzul informacyjnych przekazywanych pracownikowi, zleceniobiorcy,
8) odpowiedź na pytanie czy istnieje obowiązek usuwania z akt osobowych dokumentów, które obecnie nie są wymagane,
9) zaświadczenie o zarobkach a RODO,
10) oświadczenie zleceniobiorcy a RODO,
11) czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika nr NIP, adresu zameldowania,
12) lista obecności – jakie informacje należało z niej usunąć

5. Stosowanie monitoringu i kontrola poczty elektronicznej – projektowane zmiany

6. Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP – od 1 stycznia 2019r
1) ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy;
2) zwiększenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników,

7. Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej – od 1 stycznia 2019r

8. Rodzaje umów o pracę, zawieranie umów terminowych „33 i 3”– rozwiązywanie kazusów, stanowiska urzędów
1) możliwość zawarcia kolejnej umowy na czas określony,
2) zawarcie umowy na czas określony wyłączonej spod stosowania reguły 3/33 – informacja do PIP

9. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę - analiza przypadków
1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony
2) obliczanie stażu zakładowego dla celu ustalenia okresu wypowiedzenia,
3) przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony w okresie wypowiedzenia,
4) przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony pracownika korzystającego z ochrony,

10. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony - dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia - analiza aktualnego orzecznictwa

11. Ochrona stosunku pracy – rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa,
1) ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017r,
2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
4) ochrona związkowa,

12. Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;

13. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – powód, termin, czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia,

14. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika – analiza aktualnego orzecznictwa,

15. Zmiana warunków pracy i płacy – problemy i wątpliwości, analiza orzecznictwa

16. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy przy wypełnianiu świadectwa pracy – analiza przypadków

17. Wątpliwości i problemy pojawiające się przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych, urlopów związanych z rodzicielstwem i innych zwolnień od pracy – aktualne orzecznictwo
1) zasady urlopowe
2) odpowiedzialność pracodawcy za udzielenie urlopu
3) zasady nabywania prawa do urlopu – okresy poprzedniego zatrudnienia, urlop w pierwszym roku zatrudnienia
4) wymiar urlopu w razie zmiany etatu, w równoważnym systemie czasu pracy
5) udzielenie urlopu w wymiarze godzinowym, przeliczanie urlopu na godziny
6) urlop proporcjonalny, wypływ nieobecności na wymiar urlopu
7) planowanie, przesuwanie, odwołanie z urlopu, urlop w okresie wypowiedzenia, możliwość odmowy urlopu na żądanie
8) udzielenie urlopu bezpłatnego a staż pracy, możliwość odwołania z urlopu bezpłatnego, wypowiedzenie umowy w trakcie urlopu bezpłatnego
9) zasady jakie powinny być stosowane w przypadku podziału urlopów związanych z rodzicielstwem
10) inne zwolnienia z pracy i prawo do wynagrodzenia

Dzień drugi:
18. Rozliczanie czasu pracy, nieobecności i zwolnień z pracy – aktualne orzecznictwo, stanowiska urzędowe
1) parametry czasu pracy ustalane w trybie i w granicach określonych w Kodeksie pracy
2) zasady stosowane przy ustalaniu rozkładu czasu pracy,
3) ustalenie okresu w jakim należy rozliczyć czas pracy pracownika – okres rozliczeniowy i zasady jego wydłużania, rozliczenie czasu pracy w przypadku ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego,
4) praca w godzinach nadliczbowych
-polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
-zakazy pracy w godzinach nadliczbowych wynikające z przepisów,
-ustalanie przekroczeń dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;
-praca po dniu wolnym a doba pracownicza,
-rozliczenie ponadwymiarowej pracy między dobami pracowniczymi,
-nadgodziny w przypadku ruchomego czasu pracy,
-ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych wynikające ze struktury systemów i rozkładów czasu pracy,
-wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe – ustalenie wysokości i terminy wypłaty,
-zasady jakie należy stosować przy ustalaniu ryczałtu za godziny nadliczbowe,
-udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia,
-przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy i przysługująca rekompensata z tego tytułu;
5) praca w dniach wolnych i zasady rekompensaty za pracę w tych dniach
-praca w niedzielę i święta i ich rekompensata
-praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
-praca w dniu wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
6) godziny nadliczbowe pracowników zarządzających
7) czas pracy i godziny nadliczbowe pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu,
8) czas pracy pracowników niepełnosprawnych,
9) wyjścia prywatne i ich odpracowywanie a rozliczanie czasu pracy
10) rozliczenie dyżuru w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
11) rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej;
12) rozliczanie czasu pracy w przypadku korzystania przez pracowników ze szkoleń
13) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

19. Podróże służbowe pracowników – zasady rozliczania, aktualne orzecznictwo i stanowiska urzędów.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł