telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym 
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek, zarówno początkujących jak i zaawansowanych które uczestniczą w procesie inwestycyjno – budowlanym.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym

Dzień I
1. Omówienie aktów prawnych, opinii oraz orzecznictwa dot. zamówień publicznych związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym.
1) Zmiany nowelizacyjne zamówień związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym.
2) Nowy kurs euro; Nowe Progi kwotowe.
3) Omówienie Rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych – jego stosowanie w praktyce.
2. Podstawowe definicje dot. postępowań związanych z procesem inwestycyjno budowlanym.
1) Roboty budowlane.
2) Obiekt budowlany.
3) Podwykonawca.
3. Rodzaje postępowań związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym.
1) Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski – możliwe tryby udzielania zamówienia, wady dokumentacji projektowej, zapisy chroniące interes Zamawiajacego, przeniesienie praw autorskich.
2) Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego – wybór trybu.
3) Wybór inwestora zastępczego – jego zadania w procesie inwestycyjno budowlanym.
4) Wykonanie robót budowlanych – obiekty kubaturowe.
5) Wykonanie robót budowlanych – obiekty liniowe.
6) Wykonanie robót budowalnych – prace remontowe i modernizacyjne.
7) Wykonanie robót budowlanych w opcji zaprojektuj i wybuduj – wady i zalety procedury.
8) Zawarcie umowy ramowej - charakterystyka umowy ramowej, zasady realizacji zamówień na jej podstawie.
4. Przygotowanie postępowania.
1) Komisja przetargowa.
2) Szacownie wartości zamówienia - poprawność ustalenia wartości szacunkowej.
3) Opis przedmiotu zamówienie:
• Dialog techniczny – zasady prowadzenia, przydatność przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej.
• Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót.
• Nadrzędność projektu budowlanego nad pozostałymi dokumentami stanowiącymi dokumentację przetargową.
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• Aspekty gospodarcze i socjalne w opisie przedmiotu zamówienia – formułowanie zapisów, zasady kontroli, sankcje
• Używanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych – czy jest to zakaz bezwzględny, składanie ofert równoważnych
4) Warunki udziału – określenie warunków dla wykonawców wstępujących wspólnie, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków.
5) Przesłanki wykluczenia z postępowania- obligatoryjnie i fakultatywne, środki dowodowe, warunki niezbędne do samooczyszczenia.
6) Kryteria oceny ofert – warunki ustalenia kryterium ceny jako jedynego w postępowaniu

Dzień II
5. Konstrukcja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przykładowe zapisy
1) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – treść i sposób przygotowania
2) Klauzule społeczne
3) Zasady składania Ofert częściowych
4) Zasady korzystania z potencjału udostępnionego przez podmioty trzecie – obowiązek udziału w realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Podwykonawstwo – zasady zawierania umów o podwykonawstwo, badanie podstaw wykluczenia podwykonawcy, zasady wypłaty bezpośredniej wynagrodzenia podwykonawcy, zabezpieczenie interesu inwestora w związku z udziałem podwykonawców w realizacji zadania.
6) Procedury badania i oceny ofert – procedura odwrócona i klasyczna, okres związania, zasady poprawiania omyłek.
7) Czynności Zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej - powiadomienie wykonawców (informacja na stronie internetowej, zawiadomienie indywidulane – zakres informacji)
6. Udzielnie zamówienia – Umowa o zamówienie publiczne albo Umowa ramowa
1) Charakterystyka umowy o zamówienie publiczne w robotach budowlanych – stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2) Zespół ds. nadzoru nad realizacją umowy.
3) Ustawowe i umowne klauzule w umowach o roboty budowlane. Klauzule społeczne w umowach na roboty budowlane – kontrola zamawiającego
4) Zmiana treści umowy na roboty budowlane w toku jej realizacji.
5) Zamówienia polegające na powtórzeniu robót budowlanych – obowiązek wskazania przedmiotu w Ogłoszeniu i Specyfikacji – tryb, wszczęcie postępowania (zaproszenie do negocjacji, protokół z negocjacji)
6) Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane:
- wynagrodzenie kosztorysowe
- wynagrodzenie ryczałtowe
7. Środki ochrony prawnej
1) Odwołanie
2) Informacja o naruszeniu przepisów
3) Odpowiedź na odwołanie
8. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.
9. Panel dyskusyjny - Analiza przypadków realizowanych przez słuchaczy.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł