telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Dzień 1
1. Wprowadzenie do zamówień publicznych.
 • Rynek zamówień publicznych w Polsce.
 • Dyrektywy, ustawy towarzyszące, rozporządzenia wykonawcze.
 • Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy Pzp.
 • Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania Pzp.
 • Pojęcie wykonawcy.
 • Definicje ustawowe.
2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.
 • Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 • Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.
 • Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.
 • Zasada prymatu trybów przetargowych.
 • Zasada ochrony tajemnicy handlowej.
 • Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia - wstęp.
 • Planowanie postępowania.
 • Określenie wartości zamówienia.
 • Zasady obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
 • Treść i publikacja ogłoszeń.
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.
 • Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.
 • Wyjaśnienia do SIWZ.

Dzień 2
5. Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku.
 • Przetarg nieograniczony.
 • Przetarg ograniczony.
6. Tryby szczególne w zamówieniach publicznych.
 • Negocjacje z ogłoszeniem.
 • Zamówienie z wolnej ręki.
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Licytacja i aukcja elektroniczna.
 • Dialog konkurencyjny.
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
7. Przygotowujemy ofertę.
 • Zakres oferty.
 • Forma, termin i miejsce składania.
 • Prawidłowe podpisywanie i parafowanie ofert- wady oświadczeń woli.
 • Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.
 • Przygotowywanie oferty- praktyczne warsztaty.
 • Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.
8. Proces wyboru oferty.
 • Otwarcie ofert.
 • Poprawianie błędów w ofercie.
 • Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Odrzucenie oferty.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
 • Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.

Dzień 3
9. Umowa w zamówieniach publicznych.
 • Zawarcie umowy- informacje ogólne.
 • Gwarancja jakości, rękojmia za wady, warunki płatności.
 • Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne.
 • Odstąpienie od umowy.
 • Nieważność umowy o zamówienie publiczne
10. System ochrony praw wykonawców.
 • Odwołanie i postępowanie odwoławcze.
 • Postępowanie skargowe.
 • Inne instytucje ochronne art. 181 Pzp
 • Przygotowujemy odwołanie- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.
11. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu.
 • Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów,
 • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.
12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

13. Elektronizacja zamówień publicznych.

14. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł