telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.

Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • Pracownicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne lub inwestycje w jednostkach administracji samorządowej i administracji rządowej,
 • Kierownictwo jednostek samorządu terytorialnego,
 • Kierownictwo administracji rządowej,
 • Pracownicy firm działających w branży budowlanej oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas warsztatów tematyką.
 • Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową i kompleksową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.

1. Ustawa Prawo Budowlane
 • Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
 • Podstawowe definicje:, co należy rozumieć poprzez: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz inne definicje z prawa budowlanego, na czym polegają charakterystyczne cechy obiektów zabytkowych w kontekście prawa budowlanego i innych przepisów.
 • Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
 • Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 • Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
 • Szczegółowe procedury wejścia na tereny prywatne w przypadkach realizacji sieci gazowych
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako prawo miejscowe.
 • Podstawowe definicje prawa budowlanego z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej:
 • Pojęcie €žinwestycji budowlanej €
 • Tryby realizacji inwestycji budowlanych (tzw. tryb ogólny i szczególny)
 • Proces budowlany w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Proces budowlany w świetle ustawa Prawo budowlane
2. Etapy procesu budowlanego.
 • Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji ćwiczenie; wniosek o ustalenie lokalizacji
 • Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.
3.Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie:
 • Decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Budowy i robót budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • Pozwolenia lub zgłoszenia na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego
 • Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej: ·Zakres przedmiotowy ustawy. Zakres kontroli wniosku ( formalny, czy merytoryczny?), o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję, w kontekście: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. Organy właściwe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej.
 • Zasady stosowania innych ustaw: ·Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, ·Odpowiednie stosowanie Przepisów Prawa budowlanego, ·Zasady stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5. Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana.
 • Uprawnienia konserwatora zabytków.
 • Obowiązki inwestora wobec konserwatora zabytków.
 • Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego
 • Uprawnienia konserwatora zabytków przed w trakcie i na zakończenie procesu inwestycyjnego.
 • Dobre praktyki w zakresie, opracowywania dokumentacji projektowej robót, w obiekcie zabytkowym.
 • Test psychologiczny: €žTwoja sylwetka zawodowa €
6. Rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:
 • Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania
 • Dokumentacja geologiczno techniczna
 • Projekt budowlany
 • Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - ćwiczenie
 • Pozwolenie na budowę,
 • Zgłoszenie robót budowlanych,
 • Dziennik budowy,
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
 • Prawidłowe opracowywanie dokumentacji geodezyjnej - kluczowe dla inwestycji drogowej
 • BIOZ i PZJ
 • Zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Ćwiczenie: POZWOLENIE NA BUDOWĘ -
7. Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
 • Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie studia przypadków
 • Dziennik budowy przykłady błędów w prowadzeniu dziennika
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
 • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia studia przypadków
 • Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego studia przypadków
8. Przebieg procesu budowlanego:
 • Obowiązki inwestora.
 • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę studia przypadków
 • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy
9. Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
 • Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego studia przypadków
 • Procedura wnioskowania i akceptacji zmiany - ćwiczenie
 • Zasady stosowania stawek i rozliczania robót wykonanych w trybie zmiany
10. Samowola budowlana i jej konsekwencje nowa regulacja:
 • Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
 • Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego.
 • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
 • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
 • Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
 • Zmiany w zakresie; zasad umorzenia opłaty za samowolę i możliwość rozłożenia na raty.
11. Odbiory i oddanie obiektu do użytkowania: Formalne wymogi oddania obiektu do użytkowania
 • Oddawanie zakończonej inwestycji do użytkowania - właściwość organów,
 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
 • Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
12. Zasady i metody przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, czyli geodezyjnego pomiaru powykonawczego metoda bezpośrednia i pośrednia
 • Pozwolenie na użytkowanie- szczegółowy tryb uzyskania.
 • Nielegalne użytkowanie
 • Zakończenie budowy. Rozliczenie końcowe budowy raport finansowy i techniczny
 • Test psychologiczny: €žTwoja skłonność do ryzyka €
13. Zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych
 • Procedura przygotowania SIWZ i wyłaniania Wykonawcy
 • Dialog techniczny sposoby, zasady i scenariusze
 • Zmiany w projekcie i w zakresie robót
14. FIDIC - zagadnienia wstępne.
 • Cel i korzyści stosowania warunków FIDIC.
 • Wzory warunków kontraktowych FIDIC studia przypadków
 • Odpowiedzialność Stron Kontraktu.
 • Prawa i obowiązki uczestników i stron realizacji inwestycji według FIDIC i prawa polskiego
 • Klauzule FIDIC
 • Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca
 • Czas, płatności, roszczenia
 • Zmiany, ryzyko i spory
15. Zasady stosowania procedury FIDIC w zamówieniach publicznych.

16. Regulacje ogólne umów o roboty budowlane.
 • Ramowa struktura umowy najczęściej popełniane błędy
 • Harmonogramy, terminy i formy płatności. na co szczególnie uważać?
 • Kary umowne sposoby taryfikacji kar i ich egzekwowanie
 • Rozwiązanie umowy.
 • Rękojmia i gwarancja.
 • Dochodzenie roszczeń i kwestie procesowe.
 • Test psychologiczny: €žTwoja podatność na działania manipulacyjne €
17. Najczęściej popełniane błędy w procesie budowlanym

18. Dyskusja podsumowanie szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł