telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych

Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających, Audytorów, Kontrolujących a także Wykonawców chcących skutecznie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Grupa docelowa:
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wykonawcy;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych

DZIEŃ I

1. ELEKTRONIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY
 • Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień;
 • Jednolity europejski dokument zamówienia – elektronizacja;
 • Dostęp a bezpieczeństwo danych;
 • Bezpieczny podpis elektroniczny;
 • Szyfrowanie;
 • Poszczególne czynności w postępowaniu – w kontekście elektronizacji, w szczególności:
 • Weryfikacja siwz – realizacja wyjaśnień i zmian siwz;
 • Zmiana lub wycofanie elektronicznej oferty;
 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a jawność ofert;
 • Otwarcie ofert – techniczne aspekty;
 • Badanie i ocena ofert;
 • Przechowywanie danych.
Omówienie koniecznych wymagań technicznych systemów i narzędzi do realizacji zamówień publicznych po elektronizacji.
Szczegółowe i praktyczne aspekty elektronizacji w kolejnych pozycjach programu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:
 • Jak opisać ? Jak kwestionować opis ?
Zasady opisywania przedmiotu zamówienia – praktyczne przykłady i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości;
 • Jak dzielić ? Jak kwestionować podział lub jego brak ?
Dzielenie zamówień na części – rekomendacje w kontekście realizacji celu zamówienia publicznego;
 • Jak szacować ? Jak kwestionować szacowanie wartości i dobór procedury?
Zasady ustalania wartości zamówienia – różnice uregulowań w stosunku do zakazu dzielenia i nakazu sumowania;
 • Jak planować system zamówień publicznych z uwzględnieniem możliwości jakie niesie elektronizacja.
3. SCHEMAT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO od A – do Z
 • Przejrzyste omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego – temat omawiany sukcesywnie w każdym punkcie realizacji niniejszego programu.
4. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU :
 • Treść ogłoszenia o zamówieniu;
 • Zamieszczenie, publikacja;
 • Zmiany ogłoszenia;
 • Jak i czy Wykonawca ma czytać ogłoszenie i jego zmiany ?;
Problemy techniczne, identyfikacja błędów - praktyczne wskazówki.

DZIEŃ II

5. SPECYFIKACJA PO ZMIANACH PRZEPISÓW PZP. :
 • Budowa siwz – cel tworzenia tego dokumentu, czytelność i obligatoryjność zapisów – elektronizacja - konieczne zapisy w siwz;
 • Załączniki do specyfikacji – wzory i zasady konstruowania zapisów;
 • Komunikacja w przetargu publicznym - weryfikacja specyfikacji w trybie pytań, zmiany siwz, zmiany ogłoszenia - elektronizacja.
 • Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 • Zasady określania warunków – zasada proporcjonalności, uczciwej konkurencji i przejrzystości – omówienie respektowania tych zasad na konkretnych przykładach;
 • Tzw. warunki negatywne – przesłanki wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne – ujęcie praktyczne;
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – i elektronizacja w tym zakresie;
 • Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zakres, forma, zasady weryfikacji – i elektronizacja w tym zakresie;
 • Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty i oświadczenia – elektronizacja w tym zakresie;
 • Przedkładanie i uzupełnianie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zasada równego traktowania - elektronizacja w tym zakresie;
 • Omówienie wszystkich czynności Zamawiającego i Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 • Dobór kryteriów oceny ofert – cel oraz zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji;
 • Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, funkcjonalne i środowiskowe;
 • Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia;
 • Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert;
 • Badanie ofert, poprawianie, wyjaśnianie – problemy praktyczne, przykłady - elektronizacja w tym zakresie;
 • Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego i elektronizacja w tym zakresie;
 • Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających i Wykonawców - elektronizacja w tym zakresie;
 • Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek w ujęciu praktycznym;
 • Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności - elektronizacja w tym zakresie;
 • Tzw. odwrócona metoda oceny ofert – art. 24aa Pzp. w ujęciu praktycznym;
 • Wybór najkorzystniejszej oferty – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora - elektronizacja w tym zakresie;
 • Przesłanki unieważnienia postępowania - uzasadnienie faktyczne , prawne, dokumentowanie – błędy i rekomendacje audytora.
8. UMOWA, ZMIANY UMOWY, ROZWIĄZANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY:
 • Uprawnione zmiany umowy - uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie;
 • Przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego;
 • Monitorowanie realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją – sposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.
 • Ochrona danych osobowych – obligatoryjne zapisy w umowie.
 • Elektronizacja w kontekście umowy.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł