Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Regulamin Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium)

Regulamin Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium)


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Wszystkie szkolenia dostępne na stronie www.szkolenia-semper.pl organizuje firma Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-706 przy ul. Libelta 1a/2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00022/2010, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium) - Organizatorem.
2. Przepisy niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium) stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
3. Webinaria to certyfikowane szkolenia on-line w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.szkolenia-semper.pl, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
4. Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu online (webinarium) organizowanym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w webinarium.
5. Przesłanie zgłoszenia udziału w bezpłatnym szkoleniu online (webinarium) do Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Regulaminu Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium).
6. Przesłanie zgłoszenia w webinarium do Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu oraz polityki bezpieczeństwa platformy, za pośrednictwem której organizowane są bezpłatne szkolenia online (webinaria).

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa w bezpłatnym certyfikowanym szkoleniu online (webinarium)
1. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu online (webinarium) jest:
- przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl, lub
- przesłanie faksem (61 6247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl
2. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu pisemnym, akceptuje wewnętrzny druk formularza zgłoszeniowego przygotowany przez Uczestnika opatrzony podpisem oraz pieczątką. W takich przypadkach Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium).
3. Standardowo, zgłoszenia uczestnictwa w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu online (webinarium) przyjmowane są do dnia roboczego poprzedzającego termin rozpoczęcia szkolenia.
Organizator dopuszcza przyjęcie zgłoszeń w późniejszym terminie (do 60 minut przed godziną, na którą zaplanowano rozpoczęcie webinarium), jeśli pozwoli na to dostępność miejsc.
4. Po otrzymaniu formularza zgłoszenia pracownik Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszenia. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
6. Bezpłatne, certyfikatowe szkolenia online (webinaria) są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Realizowane są według ustalonego przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER programu szkolenia dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl
7. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w szkoleniu (problemy z połączeniem internetowym lub sprzętem za pomocą, którego Uczestnik dołącza do szkolenia).

§ 3 Potwierdzenie realizacji bezpłatnego szkolenia online (webinarium) oraz dane dostępowe do wirtualnego pokoju konferencyjnego

1. Dane dostępowe do wirtualnego pokoju konferencyjnego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia na szkolenie.
2. Przesłanie danych dostępowych do wirtualnego pokoju konferencyjnego jest równoznaczne z wiążącym potwierdzeniem realizacji szkolenia online (webinarium).

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa
1. Rezygnację z uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu online (webinarium) niezależnie od przyczyny należy zgłosić w Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w formie pisemnej: listem elektronicznym, faxem lub pocztą najpóźniej 1 dzień roboczy (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia online (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Centrum Organizacji i Konferencji SEMPER wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji.

§ 5 Zmiana terminów bezpłatnych szkoleń online (webinariów)
1. W przypadku bezpłatnych szkoleń online (webinariów) Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników.
2. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER ma prawo odwołać zaplanowany termin bezpłatnego szkolenia online (webinarium) w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki techniczne, nagła niedyspozycja trenera.
3. W przypadku odwołania bezpłatnego szkolenia online (webinarium) ze strony Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie ponosi żadnej
odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w bezpłatnym szkoleniu online.

§ 6 Zmiana trenera prowadzącego bezpłatne szkolenie online (webinarium)
W szczególnych przypadkach Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie online (webinarium) i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

§ 7 Konsultacje poszkoleniowe
1. W ramach bezpłatnych szkoleń online (webinariów) Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie zapewnia Uczestnikom możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

§ 8 Prawa autorskie
1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas bezpłatnych szkoleń online (webinariów) oferowanych przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Niedopuszczalne jest nagrywanie i kopiowanie treści przekazywanych w trakcie szkoleń online (webinariów).
3. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

§ 9 Informacja dot. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z siedzibą:
• w Poznaniu 61-706 przy ul. Libelta 1A/2 oraz
• w Kołobrzegu 78-100 przy ul. Sienkiewicza 14;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@szkolenia-semper.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
• wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
• osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:
• w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. Przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
10. Państwa dane będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez zalgorytmizowane bazy danych celem prowadzenia marketingu bezpośredniego.

§ 10 Reklamacja usługi szkoleniowej
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER nie stosuje procedur reklamacyjnych w przypadku bezpłatnych szkoleń online (webinariów).

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium) z wcześniejszą zapowiedzią na stronie internetowej www.szkolenia-semper.pl
2. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Bezpłatnym Certyfikowanym Szkoleniu Online (Webinarium).
3. Uczestnicy zgłaszający się na bezpłatne szkolenia online (webinarium) są zobligowani do przestrzegania niniejszych przepisów dotyczących usług szkoleniowych.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł